Tietosuojaseloste                     

 
1  Rekisterin nimi

Suomen spiritualististen yhdistysten yhteisten nettisivujen tietosuojaseloste.


2  Rekisterinpitäjä  

Suomen Spiritualistinen Seura ry 
Karjalankatu 2 A II krs, 00520 Helsinki 


3  Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Kristian Smeds
Osoite: c/o Karjalankatu 2 A II krs, 00520 Helsinki 
Sähköposti: hesaspiri@gmail.com 


4  Rekisteröidyt

Yhteisten nettisivujen pääkäyttäjät, yhdistysten puheenjohtajat, kurssivastaavat, kurssiohjaajat, kursseille osallistuneet henkilöt ja jäsenlehden toimitukseen kuuluvat henkilöt, sekä yhteisten nettisivujen alisivuina olevien yhdistysten johtokuntien jäsenet, alisivujen ulkoasuvastaavat ja alisivujen sisältövastaavat.  


5  Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön itsensä antamaan suostumukseen.  Rekisterin tarkoituksena on kerätä eo. kohdassa 4 mainittuihin ryhmiin kuluvista henkilöistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksien toimintaa varten tarpeelliset tiedot Suomen Spirituslististen yhdistysten yhteiseen rekisteriin. 

Tietoja käytetään "tietopankkina" (ketä henkilöitä kuuluu ryhmiin) ja ryhmäpostien lähettämiseen. 

Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Yhdistysavain) palvelimille.


6  Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Ryhmien jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Mihin (eo. kohdassa 4 mainittuihin) ryhmiin henkilö kuuluu

7  Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan yhdistyksien puheenjohtajilta, kurssivastaavilta, kurssiohjaajilta ja/tai jäsenen omalla ilmoituksella. 


8  Tietojen luovutus ja siirtäminen 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta. Tietoja ei siirretä EU/ETA -maiden ulkopuolelle.  


9  Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella.  Sähköinen jäsenrekisteri voidaan säilyttää myös Suomen Spiritualistinen Seura ry:n ja/tai rekisterinhoitajan omistamalla tietokoneella tai ulkoisella kovalevyllä käyttäjätunnuksen takana. Tietokonetta ja ulkoista kovalevyä säilytetään lukitussa tilassa.  

Suomen Spiritualistinen Seura ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. 


10  Tietojen käsittelyn kesto

Tiedot säilytetään rekisterissä niin kauan, kuin jäsen on jonkin (eo. kohdassa 4 mainitun) ryhmän jäsen.  


11  Tietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän lisäksi rekisteriä ja sen tietoja käsittelevät henkilörekisteriohjelman ylläpidosta ja henkilötietojen säilytyksestä vastaava palveluntarjoaja (Yhdistysavain).  Jos henkilötietoja käsittelevissä palveluntuottajissa tapahtuu muutoksia, takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 


12  Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietojenkäsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa tai profilointia. 


13  Rekisteröityjen oikeudet

 Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

  • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
  • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
  • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. 
  • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
  • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  

14  Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti kohdassa kolme (3) nimetylle yhteyshenkilölle. 


15  Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla verkkosivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.