Meedion tehtävä

Spiritualismin tarkoitus on osoittaa, että elämä jatkuu välittömästi kuoleman jälkeen. Tämä on voitu osoittaa niiden henkilöiden välityksellä, jotka pystyvät toimimaan meedioina, ts. välittäjinä tämän ja näkymättömän maailman välillä.

Meedion tehtävä on todistaa henkimaailman olemassaolosta, lohduttaa surevia omaisia, rohkaista vapautumaan peloista sekä välittää henkimaailman voimaa ja opettavia tekstejä. Nykyisin korostuu aiempaa enemmän opastuksen tuominen ihmisten vaikeisiin elämäntilanteisiin ja henkisen kasvun tarpeisiin.

Meediot ovat hyvin herkkiä, ja ovat harjaantuneet muuntamaan tietoisuuden tasonsa arkitarjunnasta nopeammalle värähtelytasolle, missä kommunikointi henkimaailman olentojen kanssa on mahdollista. Herkkyys merkitsee, että meedio tuntee vaikutteet ja henkiset energiat selvemmin kuin muut ihmiset. Se ei ole sairaalloisuutta, hermostumista tai tahdon heikkoutta. Lahjan kehittäminen edellyttää fyysistä ja henkistä terveyttä sekä vahvaa itsekuria pitkäjänteiseen työskentelyyn.

Meediona työskentelevällä on suuri vastuu. On erittäin tärkeää, että meedio ei käytä väärin hänelle annettua lahjaa. Spiritualistien käsityksen mukaan kykyjen säilyminen edellyttää asianomaiselta korkeaa moraalia ja kykyjen epäitsekästä käyttöä.

Työskentelytapoja

On useita eri tavoin työskenteleviä meedioita siitä riippuen, mihin tarkoitukseen henkiolennot käyttävät meedion elämänvoimaa.

Jos sanomat saapuvat kirjoituksen kautta toiselta puolelta, kutsutaan välittäjiä kirjoitusmeedioiksi. Heitä on useita lajeja. Usein sama kirjoitusmeedio kirjoittaa useammalla tavalla. Toiselle inspiroidaan ajatukset hänen ollessaan täydessä tajunnassa, ja hän kirjoittaa ne paperille. Sellaista meediota nimitetään inspiraatiomeedioksi. Toinen kirjoittaa siten, että hänen kättään kuljetetaan, ja hän saa tekstin inspiraation välityksellä. Sekin tapahtuu meedion ollessa täydessä tajunnassa.

Osa meedioista ei tiedä, mitä kirjoittaa. Kieli voi myös olla vierasta. Kirjoitusta nimitetään automaattikirjoitukseksi, ja siinä käsiala muuttuu kirjoittajahengen mukaan.Henkiolennot voivat käyttää meedion kättä myös piirtämiseen ja maalaamiseen. Siinä tapauksessa puhutaan piirustus- ja maalausmeediosta. Ilmiö tapahtuu samoin kuin kirjoittaminen.

Puhemeediot puolestaan välittävät sanomia puheen kautta. Meedio voi olla joko puoli- tai syvätranssissa. Syvätranssi on nykyisin harvinaisempaa, koska sekä ihmiset että henkimaailma ovat kehittyneet, eikä syvätranssia katsota enää niin tarpeelliseksi kuin ennen.

Syvätranssissa meedion henki eroaa kehosta, ja vain elämänvoiman side yhdistää irtautuneen hengen kehoon. Irtautuneen hengen tilalle tulee toinen henkiolento ja välittää sanomat meedion puhe-elinten kautta.

Syvätranssimeedio ei tiedä, mitä vieras henki puhuu. Kun hän palaa tajuntaansa, jolloin hänen oma henkensä palaa kehoon, hänestä tuntuu kuin hän olisi nukkunut. Puolitranssissa ollessa meedion henkiruumis pysyy fyysisessä kehossa, ja hän kuulee itse - aivan kuin ulkopuolisena - puheen, joka välittyy hänen puhe-elintensä kautta.

Harvinaisin ominaisuus on suoranäänen meediolla. Hän antaa voiman ilmiölle, jonka aikana rajan tuolle puolelle siirtynyt voi puhua joko niin, että henkiolento materialisoituu osittain (esim. vain pää, jossa puhe-elimet sijaitsevat) tai henkiolennot muodostavat äänen välittymiseksi ns. laatikon eli boxin, kuten englantilaiset sitä nimittävät.